Általános Szerződési Feltételek

PPC Media / Általános Szerződési Feltételek

Budapest, 2019. július 10.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a

PPC Média Online Marketing Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/b földszint 1, cégjegyzékszáma: 01-09-347113, adószáma: 13700676-2-43, bankszámlaszáma: 10403095-50526685-81681009, képviseletében eljár: Somlóvári Attila Máté ügyvezető), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

valamint a vele Google Ads fiók (a továbbiakban: Google Ads fiók) létrehozására, a Megbízott vagy harmadik személy által létrehozott Google Ads fiók folyamatosan szakmai felügyeletére és optimalizálására megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási Szerződés) kötő Megbízóra (a továbbiakban: Megbízó). A jelen ÁSZF a Megbízási Szerződéssel együtt határozza meg a megbízás teljesítése során Megbízó és Megbízott (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit.

A Szerződő felek a Megbízási Szerződésben határozzák meg a Megbízási Szerződés jelen ÁSZF-hez képest egyedi feltételeit így különösen a Megbízott által ellátandó feladatokat, a szerződésszerű teljesítés esetén a Megbízottat megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Megbízási Szerződés részletesen nem rendelkezik. A Megbízási Szerződésnek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, és azzal együttesen alkotja Szerződő felek között létrejött szerződést.

1. Az ÁSZF IDŐBELI hatálya

1.1./ A jelen ÁSZF 2019. július 10. napján került közzétételre a Megbízott URL-én vagyis a www.ppcmedia.hu/aszf alatt (a továbbiakban: URL).

1.2./ Az ÁSZF – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően megkötött Megbízási Szerződésekre.

1.3./ A Megbízott jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megbízó, akire az ÁSZF hatálya kiterjed, a módosult ÁSZF-ről való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult ÁSZF-el kapcsolatban a Megbízott felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult ÁSZF kapcsán nem jön létre akár a Megbízási Szerződés módosításával megállapodás, a Megbízó jogosult az ÁSZF 7.6./ pontjának szabályai szerint a Megbízási Szerződést felmondani.

Az ÁSZF módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követő 30. napon lép hatálya, feltéve, hogy a Megbízott a Megbízót az ÁSZF módosításáról, a Megbízónak a Megbízási Szerződésben rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult ÁSZF a Megbízó tudomásszerzését követő 30. napon lép hatályba. A módosult ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott általános szerződési feltételek hatályukat vesztik.

2. AZ ÁSZF ÉS A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2.1./ Amennyiben a Szerződő felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, az eltérő feltételeket a Megbízási Szerződésben határozzák meg. Amennyiben a Megbízási Szerződésben foglaltak eltérnek a jelen ÁSZF-től, a Megbízási Szerződésben foglaltak tekintendők irányadónak. A fenti rendelkezést kell megfelelően alkalmazni arra az esetre is, ha a Megbízási Szerződés megkötését követően módosult ÁSZF rendelkezései térnek el a Megbízási Szerződésben foglaltaktól. A fenti esetben az utóbb hatályba lépő módosult ÁSZF a Szerződő felek között korábban létrejött Megbízási Szerződést nem módosítja.

2.2./ Az ÁSZF alapján a Szerződő feleket szerződés létrehozására irányuló kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a Szerződő felek a Megbízási Szerződésben határozzák meg a szerződés tárgyát képező megbízást, a Megbízottat megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét.

3. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1./ A Megbízó és a Megbízott között a Megbízási Szerződés annak írásba foglalásával jön létre.

4. A Megbízási SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1./ Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF használatával megkötésre kerülő Megbízási Szerződés célja az, hogy Megbízott Megbízó részére magyar nyelvű honlapjához kapcsolódóan Google Ads fiókot hozzon létre, az általa vagy harmadik személy által létrehozott magyar nyelvű honlapjához kapcsolódó Google Ads fiókot szakmailag folyamatosan felügyelje és optimalizálja. Megbízott köteles a legjobb tudása szerint Megbízó honlapjának minőségi és releváns látogatottságot biztosítani, akként, hogy Megbízó hirdetései eredményesebbé váljanak. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Szerződés keretében a Megbízott a Megbízó hirdetéseit folyamatosan felügyeli és értékeli, a szükséges optimalizálásokat és módosításokat külön felhívás nélkül önállóan elvégzi.
Megbízott a magas szintű szolgáltatási színvonal megőrzése érdekében a Google Ads fiókhoz kapcsolódóan kizárólag egy honlap kezelését biztosítja a Megbízó részére. Ennek megfelelően minden Megbízói honlaphoz külön Google Ads fiók kerül létrehozásra és felügyeletre.

4.2./ Megbízott kijelenti, hogy a megbízás szakszerű és megfelelő színvonalú ellátásához szükséges szakértelemmel és felkészültséggel, továbbá a szükséges személyi és tárgyi eszközökkel rendelkezik.

4.3./ A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elért eredmények megítélése kizárólag a Google Ads fiók mutatói, adatai alapján történik.
A Megbízott felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Megbízó honlapján eszközölt egyes módosítások, tartalomváltozások a Google üzletpolitikája alapján kihatással lehetnek a honlaphoz kapcsolódó Google Ads fiók hirdetési eredményeire.

5. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízó utasítása szerint köteles eljárni, azonban ha Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles a Megbízót figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megbízót terhelik. Megbízott Megbízó utasítása szerint nem láthatja el megbízását, ha az jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, avagy az élet- és/vagy vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezet.

5.2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles Megbízót a tevékenységéről, a megbízás állásáról, illetve sikerességéről folyamatosan, minden tárgyhónap 8. (nyolcadik) napjáig írásban tájékoztatni. Amennyiben Megbízó a tárgyhónapban ezenfelül további írásbeli tájékoztatást kér Megbízottól, annak díjazása a Megbízási Szerződésben kerül meghatározásra.

5.3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles lehetőséget biztosítani Megbízónak, hogy a tevékenységéről és az 1.1./ pontban foglalt megbízás állásáról, illetve sikerességéről minden hónapban 60 percben személyes konzultáció alkalmával is tájékozódhasson. A személyes konzultáció helyszíne a Megbízott irodája. Amennyiben Megbízó a tárgyhónapban ezenfelül további személyes konzultációt kér illetve a személyes konzultációt a Megbízott irodáján kívüli helyszínen igényli a Megbízottól, annak díjazása a Megbízási Szerződésben kerül meghatározásra.

5.4./ Szerződő felek minden olyan körülményről, amely a megbízás ellátását veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást, így különösen ha a Megbízó webhelyén, üzemeltető szerverén olyan hiba vagy módosítás áll be, amely gátolja a megbízás szerződésszerű teljesítését.

Amennyiben Megbízó webhelyének URL szerkezete módosításra került, a változás beálltát megelőzően köteles értesíteni e-mailben Megbízottat az új URL címekről.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízás eredményes teljesítése érdekében a Megbízó termékeinek, szolgáltatásainak, kampányainak, akcióinak, kedvezményeinek, és raktár készletében történő módosításáról a módosítást megelőzően előre köteles értesíteni Megbízottat. Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy abban az esetben ha Megbízó ezen tájékoztatási és együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy Megbízott nem felel az ebből eredő esetleges károkért.

5.5./ Abban az esetben ha Megbízó a Megbízott tevékenységének kapcsán kifogással kíván élni, úgy azt, a kifogásra okot adó körülményről való tudomásszerzést követően írásban jogosult megtenni.

5.6./ Megbízó köteles átadni a munka elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkat, hozzáféréseket Megbízott részére. Amennyiben Megbízó már egy meglévő Google Ads fiókkal rendelkezik, úgy Megbízó a Megbízási Szerződés hatálybalépést követően köteles a Google Ads fiókot létrehozó esetleges másik ügynökség vagy harmadik fél hozzáférést visszavonni, és a hozzáférést Megbízott részére átadni. Ha a Megbízó nem tesz eleget a fenti kötelezettéségeinek, Megbízott a Megbízási Szerződéstől azonnali hatállyal elállhat.

5.7./ Megbízott harmadik személy közreműködésének igénybevételére korlátlanul jogosult, azonban Megbízott erről haladéktalanul e-mailben köteles tájékoztatni Megbízót. Megbízott az igénybe vett harmadik személyért úgy felel, mintha a megbízást maga látta volna el. Szerződő felek külön rögzítik, hogy a harmadik személy közreműködésének igénybevétele a jelen ÁSZF 8. fejezetében meghatározott know-how által biztosított Megbízói jogokat, illetve üzleti titkokat nem sérti.

5.8./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt Megbízó részére harmadik személy nem nyújthat Google Ads fiókkezelési szolgáltatást, illetve más Google Ads fiókot kezelő ügynökség nem férhet hozzá a Megbízási Szerződés tárgyát képező Google Ads fiókhoz – kivéve a Szerződő felek eltérő rendelkezése esetén -. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Megbízási Szerződés hatályba lépését követően Megbízó Google Ads fiókjának kezelésére kizárólag a Megbízott jogosult. Amennyiben harmadik személy vagy a Megbízó a fenti kötelezettségeit megszegi, Megbízott mentesül valamennyi a Megbízási Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettsége alól és – kárátalány-jelleggel – a Megbízási Szerződésben meghatározott összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. Különösen ilyen esetnek tekintendő, ha Megbízó a jelen ÁSZF 8. fejezetében meghatározott know-how-t ellenszolgáltatás nélkül, jogosulatlanul használja, másolja és / vagy ha Megbízó a Google Ads fiókban módosításokat hajt végre, vagy megvonja a Google Ads fiók Megbízott általi hozzáférést.

6. MEGBÍZÁSI DÍJ

6.1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF 1.1./ pontjában körülírt megbízás ellátásáért Megbízó a Megbízási Szerződésben foglalt megbízási díjakat (a továbbiakban: Megbízási díj) köteles megfizetni:

Megbízó köteles a Megbízottnak megfizetni a Megbízási Szerződésből fakadó megbízás ellátása során felmerült, előre egyeztetett, igazolt költségeit. Amennyiben a Megbízott a Megbízó számára előzetesen, írásban jelzi, hogy az általa igényelt tevékenység nem képezi a Megbízási Szerződés részét és arra a Megbízott ennek ellenére igényt tart, a Megbízott jogosult az elvégzett tevékenységért a Megbízási Szerződésben meghatározott megbízási díjat érvényesíteni a Megbízó felé.

6.2/ Megbízott kijelenti, hogy amennyiben Megbízó a Megbízási Szerződés fennállása alatt tovább ajánlja az ügyfélkörében, és ezen ajánlásból fakadóan Megbízottnak új megbízási szerződés megkötésére kerül sor, úgy a Megbízási Szerződésben Megbízási díj teljes összege a Megbízási Szerződésben meghatározottak szerint csökken az újonnan létrejött megbízási szerződés hatálya alatt.

6.3./ Amennyiben Megbízó a Megbízási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező összegű késedelmi kamatot köteles a Megbízott részére megfizetni.

6.4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Megbízó 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik a Megbízási díj megfizetésével, úgy Megbízott jogosult a Google Ads hirdetést felfüggeszteni és / vagy szüneteltetni, illetőleg a Google Ads fiókhoz való megbízói hozzáférést korlátozni. Az ebből fakadó esetleges károkért Megbízó felel.

6.5./ Megbízott jogosult a Megbízó késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megbízóval szemben.

6.6./ Megbízó tudomással bír arról, hogy a Google Ads fiók egyenlegét saját maga köteles feltölteni, a Google fiókszolgáltató által megadott feltételek szerint.

7. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

7.1./ A Megbízási Szerződés a Szerződő felek között határozatlan időtartamra jön létre.

7.2./ A Megbízási Szerződés megszűnik amennyiben:

  1. Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik,
  2. Szerződő felek a Megbízási Szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik,
  3. Szerződő felek a Megbízási Szerződést közös megegyezéssel írásban felbontják,
  4. Szerződő felek bármelyike a Megbízási Szerződéstől eláll,
  5. Szerződő felek bármelyike a Megbízási Szerződést a másik Szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással írásbeli rendkívüli felmondás útján megszünteti,
  6. Szerződő felek a Megbízási Szerződést 30 (harminc) napos határidővel, indokolás nélkül hivatalos postai tértivevényes küldeménnyel megküldött írásbeli rendes felmondás útján megszüntetik.

7.3./ Amennyiben a Szerződő felek bármelyikével szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a másik Szerződő fél a Megbízási Szerződéstől a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kezdő időpontját követően jogosult elállni vagy rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni.

7.4./ Amennyiben bármelyik Szerződő fél a Megbízási Szerződést egyoldalúan, nem szerződésszerűen szünteti meg, úgy a másik Szerződő fél részére a Megbízási Szerződés 2.2.1./a) pontjában foglalt mindenkori kampányfelállítási díjjal egyező összegű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni.

7.5./ Szerződő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha bármelyik Szerződő fél a Megbízási Szerződést annak hatályba lépését követően 6 (hat) hónapon belül egyoldalú jognyilatkozattal szünteti meg, úgy a Megbízási Szerződés 2.2.1./a) pontjában foglalt mindenkori kampányfelállítási díjjal egyező összegű kárátalány-jellegű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a másik Szerződő fél részére.

7.6./ Amennyiben a Megbízási Szerződés fennállása alatt a Megbízott az ÁSZF-et módosítja, a módosult ÁSZF hatálybalépéséig és legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a Megbízó jogosult a Megbízási Szerződést rendes felmondás útján megszüntetni arra való hivatkozással, hogy a módosult ÁSZF hatályosulása esetére a Megbízási Szerződést nem kívánja fenntartani. A fenti esetben a módosult ÁSZF a Szerződő felek között nem lép hatályba és a nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó. A jelen pontban foglalt rendes felmondási jog a Megbízót akkor is megilleti, ha a Megbízottal észrevételt nem közölt.

8. KNOW-HOW

8.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízottnak a Megbízási Szerződés ellátása során létrehozott szellemi termékei – azaz a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően és azt követően létrehozott Google Ads fiók és annak a Megbízási Szerződés hatálya alatt létrejött tartalma – a Megbízott know-how-jának minősülnek, így azok szerzői jogi védelemben részesülnek.

8.2./ Megbízott kiköti, hogy– a Google Ads fiók Megbízó részére nyújtott hozzáférésével nem ruházza át a know-how kizárólagos vagy korlátozott rendelkezési jogát. Megbízó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Google Ads fiók tartalmát nem használhatja fel, nem hozhatja nyilvánosságra, nem többszörözheti, nem másolhatja, illetve nem dolgozhatja át.

8.3./ A jelen ÁSZF 5.8./ pontjával összhangban, Szerződő felek rögzítik, hogy ha Megbízó a Megbízási Szerződés ellátás során létrehozott, Megbízott tulajdonában képező szellemi terméket, know-howt – így különösen a Google Ads fiókot, és annak tartalmát – ellenszolgáltatás nélkül, jogosulatlanul használja, Megbízott 180.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. Különösen ilyen esetnek tekintendő, ha Megbízó a Google Ads fiókban módosításokat hajt végre, és / vagy megvonja a Google Ads fiók Megbízott általi hozzáférést.

9. ÜZLETI TITOK

9.1./ A jelen ÁSZF értelmében üzleti titoknak (a továbbiakban: Üzleti Titok) minősül –megjelenési formájától függetlenül – a Megbízó gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, szerzői (személyhez fűződő és vagyoni) jog, know-how, ötlet vagy szerződési ajánlat és egyéb információ, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése a Megbízó pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében Megbízó a szükséges intézkedéseket megtette.

9.2./ Megbízott a tudomására jutott Üzleti Titkot köteles megőrizni, azt – Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosult részben vagy egészben harmadik fél részére – a Megbízott által igénybevett harmadik személy közreműködése esetét kivéve – átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a saját céljára felhasználni.

9.3./ Nem tartozik a fenti tilalom alá (i) az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, (ii) azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére Megbízót jogszabály kötelezi.

9.4./ Megbízott vállalja, hogy a fenti rendelkezéseket alkalmazottaival, tagjaival is betartatja. Amennyiben Megbízott, vagy érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Megbízott köteles az esetlegesen felmerült kárt megtéríteni Megbízó részére.

9.5./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzleti Titok körébe tartozó információkat a Megbízott kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatja nyilvánosságra.

9.6./ Megbízott titoktartási kötelezettség a Megbízási Szerződés megszűnését követően a megszűnéstől számított 3 (három) évig áll fenn.

9.7./ Megbízott jogosult a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is referenciaként nyilvánosságra hozni annak tényét, hogy Megbízó ügyfélköréhez tartozik, illetve tartozott, valamint ennek tényét URL-jén, egyéb online vagy offline felületén korlátozás nélkül közzétenni.

10. ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10.1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF 4./ pontjában rögzített megbízás teljesítése során Megbízott a Megbízó, mint adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában adatfeldolgozási tevékenységet lát el.

10.2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott által végzett adatfeldolgozás időtartama a megbízási szerződés fennállásáig tart. A Megbízott által végzett adatfeldolgozással érintett (személyes) adatok típusai az alábbiak: a kattintás dátum és időpont, e-mail cím, név, a számítógép IP címe, a kattintásokat száma és azok folyamata, az érintett honlaplátogatási szokásai és egyéb webanalitikai adatok.

10.3./ A Megbízó, mint adatkezelő kötelezi magát és garantálja, hogy
a) a személyes adatok feldolgozása, beleértve magát az adattovábbítást, megfelelt és továbbra is megfelel az alkalmazandó tagállami és uniós adatvédelmi jog, valamint az általa elismert és alkalmazott belső adatvédelmi szabályzat vonatkozó hatályos rendelkezéseinek,
b) ellátta, és a személyes adatok feldolgozása során folyamatosan ellátja a Megbízott, mint adatfeldolgozót arra vonatkozó utasításokkal, hogy a személyes adatokat csak a Megbízott megbízásából, és az alkalmazandó adatvédelmi joggal, továbbá e szerződéssel összhangban lehet feldolgozni,
c) a Megbízó elegendő garanciával szolgál a technikai és szervezési biztonsági intézkedések érvényesítésére,
d) az alkalmazandó adatvédelmi jog követelményeinek értékelését követően a biztonsági intézkedések alkalmasak a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, illetve a véletlen elvesztés, megváltoztatás, adatok jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés elleni védelemre, különösen azokban az esetekben, ahol az adatfeldolgozás része az adatok hálózaton történő továbbítása, valamint az adatfeldolgozás egyéb jogellenes formái elleni védelemre; továbbá azt, hogy ezek az intézkedések olyan szintű biztonságot nyújtanak, amely arányos a megvédendő adatok természetével és az adatfeldolgozás kockázataival, tekintettel a technika mindenkori állására és a végrehajtás költségeire,
e) gondoskodik a biztonsági intézkedések tiszteletben tartásáról.

10.4./ A Megbízott, mint adatfeldolgozó jogosult:
a) a megbízási szerződés megkötését követően csatlakozni valamely jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz,
b) szükség esetén adatvédelmi hatásvizsgálatot kezdeményezni, illetve azt lefolytatni,
c) konzultációt kezdeményezni a felügyeleti hatósággal, ha az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár.

Megbízott, mint adatfeldolgozó kötelezi magát és garantálja, hogy
a) csak a Megbízó megbízásából, annak utasítására és e szerződési feltételekkel összhangban dolgozza fel a személyes adatokat,
b) nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák a Megbízótól kapott utasítások és az e szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését,
c) a továbbított személyes adatok feldolgozása előtt a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével végrehajtotta a szükséges technikai és szervezési adatbiztonsági intézkedéseket, és biztosítja:
(i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
(ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
(iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
(iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást,
(v) hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket;
d) azonnal értesíti az Adatkezelőt a következőkről:
(i) bármilyen véletlen vagy jogosulatlan hozzáférés, és
(ii) közvetlenül az érintettek részéről történő érdeklődés, anélkül hogy erre válaszolna, kivéve, ha erre felhatalmazást kapott,
e) azonnal és szakszerűen reagál a Megbízótól érkező, az adatfeldolgozás tárgyát képező személyes adatok feldolgozására vonatkozó valamennyi kérdésre és aláveti magát a felügyeleti hatóság adatfeldolgozásra vonatkozó utasításainak,
f) adatfeldolgozói feladatának ellátásához további adatfeldolgozót, alvállalkozót kizárólag az adatkezelő rendelkezése szerint, írásos beleegyezése alapján vesz igénybe,
g) haladéktalanul megküldi az Adatkezelőnek a fenti írásos beleegyezése alapján kötött, további feldolgozásra vonatkozó megállapodások tervezetének egy példányát,
h) a birtokába került személyes adatokat saját céljára nem használja fel,
i) nyilvántartást vezet a nála felmerülő esetleges adatvédelmi incidensekről,
j) a Megbízó rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is,
k) segíti az Adatkezelőt az adatvédelmi hatásvizsgálat és az adatvédelmi incidens tekintetében felmerülő kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat,
l) hogy amennyiben az Adatkezelő a szerződés megkötését követően csatlakozik valamely jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz, akkor az azokban előírt intézkedéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10.5./ A hatályos nemzeti és uniós jog alapján az az érintett, aki a megbízási szerződésben említett rendelkezések megsértésének következményeként kárt szenved, kártérítésre jogosul a Megbízótól. A Megbízott, mint adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletében (GDPR) meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Megbízó jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. A Megbízott mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

10.6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy – amennyiben a Megbízottra, mint adatfeldolgozóra vonatkozó jogszabályok a részére továbbított személyes adatok egy részének vagy egészének visszaszolgáltatását vagy megsemmisítését tagállami, vagy uniós normák nem tiltják – az adatfeldolgozás megszüntetését követően a Megbízott a Megbízó döntése alapján véglegesen, visszavonhatatlanul megsemmisíti az összes személyes adatot, és ennek megtörténtét jegyzőkönyvileg igazolja a Megbízó felé.

10.7./ Megbízott szavatolja, hogy biztosítja a megbízási szerződés teljesítése során megismert és a részére továbbított személyes adatok bizalmasságát, továbbá a személyes adatokat a továbbiakban ténylegesen nem dolgozza fel.

10.8./ Felek rögzítik, hogy a Google Ads adatfeldolgozónak minősül, amelyet az adatfeldolgozással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Google Ads általános szerződési feltételei szerint illetnek, illetve terhelnek.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1./ Szerződő felek a Megbízási Szerződés megkötését követően egymással együttműködve kötelesek eljárni, továbbá a Megbízási Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő jogaikat és kötelezettségeiket mindvégig jóhiszeműen kötelesek gyakorolni, illetve teljesíteni.

11.2./ Amennyiben a Megbízási Szerződés vagy a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a teljes szerződés (a továbbiakban: Szerződés) érvényességét, kivéve, ha e nélkül Szerződő felek a Szerződést egymással nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést olyan új rendelkezéssel kötelesek pótolni, amely a Szerződés tartalmának és Szerződő felek szerződési akaratának megfelel. A jelen pontban foglaltak értelemszerűen vonatkoznak az esetleges joghézagok megszüntetésére is.

11.3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízási Szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, a szóban közölt módosítás vagy kiegészítése érvénytelen.

11.4./ A Szerződésből eredő bármely nyilatkozat – a Szerződés rendes, vagy azonnali hatályú megszüntetése kivételével, amelyeket az (ii) és az (iii) alpont szerint nem lehet a másik Szerződő féllel érvényesen és joghatályosan közölni–, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a Szerződéssel kapcsolatos közlést – a fenti kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – írásban kell megtenni és (i) tértivevényes ajánlott levélként, továbbá (ii) futár általi kézbesítéssel, vagy (iii) személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal, vagy (iv) a Megbízási Szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével – különösen a Szerződés mellékleteinek módosítása esetén – minősül szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közélés időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont. A (iv) pont szerinti e-mail üzenet a megküldését követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. Abban az esetben, ha Szerződő felek bármelyike a fenti módon – a rendes, vagy az azonnali hatályú megszüntetésre megállapított kivétel figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett – kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

11.5./ Amennyiben Szerződő felek bármelyikének személyében jogutódlás következne be, úgy a Szerződésben foglaltak – minden jogcselekmény nélkül – a jogutódra is kiterjednek.

11.6./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződéssel, illetve annak értelmezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg. Amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető, úgy Szerződő felek a vita elbírálására a pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek megfelelően.

11.7./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.